Copyright © Civil Service | Privacy & Disclaimer | Algemene voorwaarden

Nicoline Jansen is de drijvende kracht achter Civil Service. Sinds 1999 werkt zij met name voor de (lokale) overheid. De complexiteit en de turbulentie van deze omgeving boeien haar: de beweging van uitvoering naar regie, samenwerkingen en samenvoegingen, het toenemende belang van het delen van informatie, veranderende behoeften en mondigheid van burgers, economische crisis en taakstellingen. Terwijl overheden voortdurend innoveren, blijft de ‘winkel’ gewoon open.

 

Het werkbaar maken van visie en het faciliteren van ontwikkeling in organisaties is haar passie. Programmatisch en projectmatig sturen van verandering binnen overheidsorganisaties vormt een rode draad in haar cv. Soms als ‘trekker’, maar op andere momenten als ‘ondersteuner’. In beide rollen voelt zij zich thuis.

 

Civil Service is zowel procesmatig als inhoudelijk inzetbaar. Er is veel praktische ervaring in huis met sturingsmethoden zoals Prince2, LEAN en de besturing van programma’s. Deze methoden en technieken worden altijd vertaald binnen de context van uw vraag. Op het vlak van dienstverlening en KCC-ontwikkeling, zaakgericht werken, e-dienstverlening/informatie management, het inrichten van shared services organisa­ties en HNW heeft Civil Service haar sporen verdiend.

 

Nicoline is in het bezit van het KING keurmerk E-adviseur (DEKRA).


Nicoline Jansen

'De afgelopen jaren ben ik met vrijwel alle vakdisciplines en alle lagen binnen de (lokale) overheid in aanraking geweest. Doordat ik ‘ieders taal versta en spreek’, kan ik snel tot samenwerking komen. Echte verbinding maken is een randvoorwaarde voor het behalen van resultaat'

Copyright © Civil Service | Privacy & Disclaimer | Algemene voorwaarden

Nicoline vervult meestal de rol van programma- of projectmanager. Klanten en collega’s waarmee Nicoline werkt, beschrijven haar als een enthousiaste, gedreven professional met een brede kennis van de werkvelden binnen de (lokale) overheid. Hen valt op dat zij bij het uitvoeren van programma’s en projecten het halen van resultaten koppelt aan het ‘uitlijnen’ van de belangen. Ze schept duidelijkheid en structuur. Managers op strategisch en tactisch niveau vinden in haar een prettige sparring partner bij visie- en beleidsontwikkeling en voor het structureren van uitvoering.

 • Layer 1

  Programmamanager Dienstverlening

   

  Verantwoordelijk voor het programmamanagement van het programma Dienstverle­ning. Werkzaamheden: verbreden en verbreiden van de visie op Dienstverlening, de sturing van het programma inrichten, organiseren van monitoring en besluitvorming voor het management. Interventies voorstellen die het effect en de resultaten van het programma bevorderen. Projecten binnen het programma zijn o.a.: introductie digitale postintake, inrichten van Antwoordportaal/pdc, uitbreiden van het aantal digitale producten.

 • Layer 1

  Programmamanager Meerjarenplan Intern Diensten Centrum (Facilitaire SSO)

   

  Verantwoordelijk de programmaregie op de uitvoering van het Meerjarenplan IDC. Verantwoordelijk voor het aansturen van de ontwikkeling van de facilitaire dienst tot een volwaardige shared service organisatie. Dagelijkse werkzaamheden: aansturen 6 projecten met daaronder 15 deelprojecten. Bij het vertalen van de visie uit het Meerjarenplan kwamen de volgende onderwer­pen aan bod: integratie van producten en diensten (integrale dienstverlenings-overeen­komst), door ontwikkelen van de frontoffice, herinrichten van de bedrijfsvoering, inrichten van de governance, opstellen van een kwaliteits-visie, keuze van kwaliteitsmethode (LEAN), inrichten van een kernregistra­tie met producten en diensten met het oog op de webwinkel van de SSO, ontwikkelen van een BI-tool voor het monitoren van KPI’s, verander- en communicatietraject gericht op veranderen van houding en gedrag op basis van door het management gekozen kernwaarden.

 • Layer 1

  Programmamanager dienstverlening

   

  Verantwoordelijk voor het programma Dienstver­lening van de gemeente. Het programma voorziet in de afstemming tussen diverse projectmatige – en lijnactiviteiten die op de ontwikkeling van dienstverlening zijn gericht. Onderdelen o.a.: lastenvermindering, Omgevingsvergunning, doorontwikke­ling van het Service Centrum Alphen aan den Rijn, BAG HRM activitei­ten gericht op houding en gedrag. Verantwoordelijkheden o.a. : ondersteunen visievor­ming MT, begeleiden besluitvorming college en en gemeenteraad, opstellen Programmaplan, inrichten projectorganisatie, aansturing onderdelen. Organiseren van een gemeente brede ‘Dag van de Dienstverlening’. De programmatische sturing van Dienstverlening vloeide voort uit het door mij getrokken project E-dienstverle­ning. Hier liep ik er met mijn project tegenaan dat wij zonder integraal kader het digitale kanaal van de gemeente aan het realiseren waren.  Gezamenlijk hebben we het MT kunnen overtuigen van de noodzaak om een overkoepelend programma Dienst­verlening te initiëren.

 • Layer 1

  I-coach operatie I-NUP

   

  Als één van de 20 geselecteerde I-coaches gemeenten in de regio Noordwest Nederland ondersteunen bij het realiseren van de i-NUP-doelstellingen. I-NUP (Nationaal Uitvoerings Programma) is een landelijk uitvoeringsprogramma dat door het ministerie van BZK  in het leven is geroepen. Voor gemeenten betekent het i-NUP concreet de invoering van 23 digitale bouwstenen en het nakomen van 19 resultaatsverplichtingen, waaronder zaakgericht werken/de principes van Antwoord© en werken met basisregistraties. De bouwstenen zijn erop gericht om invulling te geven aan de gemeentelijke basis (informatie) architectuur. Het effect hiervan moet zijn dat lastenvermindering optreedt voor burgers en bedrijven, gemeenten efficiënter kunnen functioneren en gegevens kunnen uitwisselen met ketenpartners. Het i-NUP is in het leven geroepen omdat het tempo van de ontwikkeling te laag ligt. In opdracht van de VNG en het ministerie van BZK worden gemeenten in dit traject ondersteund door KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse gemeenten). De I-coaches zijn o.a. geselecteerd om informatiemanagers te ondersteunen bij het bestuurlijk onder de aandacht krijgen van de doelstellingen.

 • Layer 1

  Adviseur van de projectmanager Inrichting en Verbouwing

   

  De fusiegemeente Alphen (Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude) heeft ‘het nieuwe werken’ als uitgangspunt genomen. Het project dat het stadhuis in Alphen aan den Rijn voorbereidde op de huisvesting van de fusiegemeente Alphen, dreigde achterstand op te lopen. Op basis van het feit dat Nicoline in 2000 en 2001 als ambtenaar de inriching van het stadhuis verzorgde, is zij uitgenodigd om te adviseren wat er nodig was om het project vlot te trekken. Nicoline heeft het project weer op koers gebracht door het organiseren van de selectie van een interieurarchitect en het schrijven van diverse besluiten.

 • Layer 1

  Project KCC (Klant Contact Centrum)

   

  Adviseur en sparring-partner voor projectleider KCC en manager Service Centrum. Nieuwe impuls geven aan de doorontwikkeling van het KCC van Leidschendam-Voorburg. Analyse maken van en advies schrijven voor het inrichten van een programma Dienstverlening en het herijken van de KCC projectorganisatie. Voorstel maken voor een gedragen organisatieontwerp voor volgende fase KCC (versteviging tweedelijns dienstverlening). Trouble shooten. Opzet van een structuur met domein-verantwoordelijken. Begeleiden van een groep ‘Ambassadeurs’.

 • Layer 1

  Projectmanager Midoffice

   

  In opdracht van de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor verwerven van een Midoffice oplossing (service-orientated architecture). In dit verband een samenwerkingsrelatie opgezet met de gemeenten Nieuwegein, Delft, Ede en Zoetermeer om een Midoffice-oplossing innovatief (Europees) aan te besteden (ANDEZ-aanbesteding). Dit samenwerkingsverband onder voorzitterschap van EGEM/ICTU gebracht. Resultaat: selectie van leveranciers. Implementatie is als project binnen het programma E-dienstverlening opgepakt.

 • Layer 1

  Projectmanager  Innovatief kantoorconcept/inrichting stadhuis

   

  In opdracht van de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de inrichten van de nieuwbouw van het stadhuis. Verantwoordelijk voor de inrichting service centrum (frontoffice balies) en werkplekken, en het opzetten van office management. Trekker Europese aanbesteding meubilair. Begeleiding veranderingsproces met 489 medewerkers binnen het stadhuis van werken in een traditioneel cellenkantoor naar een omgeving met open balies en flexibele werkplekken. Op dat moment een van de eerste gemeenten die naar dit type werkomgeving overging. Het flexconcept functioneert in 2013 nog steeds. Momenteel vindt een upgrade plaats naar aanleiding van de fusie tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.

 • Layer 1

  Procesoptimalisatie cliëntenarchief Werk & Inkomen

   

  Coördineren van een procesoptimalisatieslag voor en door een DIV-team cliëntenarchief W&I. Opdracht: snel de werkdruk verminderen en de opbouw van achterstanden voorkomen. Daarbij is ook gekeken naar de inrichting van het fysieke archief. Als onderdeel van de opdracht zijn proces- en efficiencyverbeteringen aangebracht met behulp van LEAN. Het team heeft een korte training LEAN-management gekregen, en heeft daarna – in een aantal workshops onder mijn begeleiding – zelf haar eigen proces onder handen genomen. Dit heeft geresulteerd in een helder beeld van het bestaande proces, een procesverbetering, diverse aanbevelingen om de randvoorwaarden van het team te wijzigen (gericht op het vergroten van de effectiviteit en de efficiency van het team en de voorbereiding op zaakgericht werken). Gedurende de opdracht is er met het team aan gewerkt om de teamleden zelf meer ‘in control’ te laten zijn/komen.

Copyright © Civil Service | Privacy & Disclaimer | Algemene voorwaarden

Civil Service helpt u visie om te zetten in actie.

 

Civil Service draagt bij aan de ontwikkeling van uw organisatie door het (bege)leiden van programma’s en projecten, het uitbrengen van praktische adviezen of het uitvoeren van ‘troubleshoots’.

 

Civil Service staat voor enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking en verbinding.

 

Door met u en uw collega’s samen stappen te zetten, tools te ontwikkelen, mensen met elkaar in contact te brengen, bruggen te slaan tussen partijen en de helpende hand te bieden waar dat nodig is, bereikt Civil Service duurzaam resultaat.

Copyright © Civil Service | Privacy & Disclaimer | Algemene voorwaarden

Civil Service werkt samen met netwerkpartners als aanvullende expertise nodig is. Enkele van deze partners kunnen ook optreden als mantelpartij, als u dat als opdrachtgever prettig vindt. dunit_logo
 (voorheen Cap Gemini Interim management bv)

Copyright © Civil Service | Privacy & Disclaimer | Algemene voorwaarden

logo_cs_horizontaal_rgbCivil Service Witte Rozenstraat 62 2311 XX  Leiden 06-22216667   E-mail:  nicolinejansen@civilservice.nl   InBug-30px-R   BTW NR NL 001532966B77 | KVK Den Haag 54624835

Copyright © Civil Service | Privacy & Disclaimer | Algemene voorwaarden

Copyright © Civil Service | Privacy & Disclaimer | Algemene voorwaarden

Processen door de wasstraat

De zorg verandert onder invloed van bezuinigingen en de decentralisatie van taken naar de gemeente. Met een steeds groter wordende groep ouderen is het een uitdaging om aandacht te houden voor de menselijke en sociale kant van zorg. Voor sommigen zijn de nieuwe ontwikkelingen een schrikbeeld. Fysiotherapeut Hans Gadiot uit Brunssum heeft dit mooie filmpje gemaakt waarin hij zijn twijfels laat zien. Een storm van reacties was het gevolg…

 

 

In de ketenprocessen rond zorg is nog winst te behalen door ze optimaal in te regelen. Woorden als winst en procesoptimalisatie wekken associaties op van klakkeloos snijden in voorzieningen, of werken met een stopwatch in je hand. Bedrijfsvoering is geen populair onderwerp in het sociale domein. Toch kom ik nog steeds dubbel werk of onnodige administratieve handelingen tegen. Zeker bij samenwerking in de keten. Als we de werkprocessen eens door de wasstraat halen? Met goed ingerichte en ondersteunde processen spelen we bij zorgprofessionals tijd vrij voor ‘aandacht’.

Leave a Reply